Desiderata

Desiderata

Blijf kalm temidden van het lawaai en de haast en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.
Blijf op goede voet met alle mensen,
zonder jezelf te verloochenen.

Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen.
Zelfs al lijken zij dom en onwetend,
ook zij hebben iets te zeggen.
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen,
zij zijn een kwelling voor de geest.

Als je jezelf met anderen vergelijkt,
zou je ijdel of verbitterd kunnen worden.
Er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan jij.
Verheug je op wat je hebt bereikt en nog wilt bereiken.

Blijf belang stellen in je eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden.
Dit is je werkelijke bezit bij het steeds wisselende fortuin in de tijd.
Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden.

Velen streven naar hoge idealen en overal ontmoet je heldendom om je heen.
Blijf jezelf, veins vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde,
want tegenover alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren,
doe met gratie afstand van je jeugd.
Ontwikkel geestkracht om je te wapenen bij onverwachte tegenslag.
Maar maak je geen zorgen om hersenschimmen.
Vrees wordt vaak geboren uit vermoeidheid en uit eenzaamheid.

Betracht een gezonde zelfdiscipline,
maar wees vriendelijk voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal,
niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn.

En of je het doorgrondt of niet, twijfel er niet aan,
dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet.
Ga daarom in vrede met God, hoe je Hem ook voorstelt.
En wat je ook doet of nastreeft, houd vrede in je ziel
in de luidruchtige verwarring van het leven.
Ondanks alle geveinsdheid, geestdodendheid en vervlogen dromen
is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees zorgvuldig. Streef naar geluk.

Max Ehrman, 1927